ساکس ۵

تاریخ به روزسانی آموزش ها 1400/02/21

برای استفاده در نرم افزار ها یا دستگاه هایی که در تنظیمات آنها Socks 5 دارد می توانید از تنظیمات زیر استفاده کنیدPorts :
443
80

با همان یوزرنیم و پسورد خریداری شده متصل شوید
اکانت ندارید؟ خرید اکانت